Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hak.

            Değerli Meslektaşlarımız,

            6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun  6 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasında kişilerin ”Sağlık Verilerinin “ özel nitelikli kişisel veri olduğu belirtilmiştir.

            Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında kişisel verilerin ```ilgili kişinin açık rızası``` olmaksızın aktarılamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Özel sağlık verisi olan hastaların ilaç ve rapor bilgilerinin hasta bilgisi  dışında (1. Derecededen akraba  ve eş dahil)  paylaşılması yasaklanmıştır. Böyle bir  durumda kişisel verilerin korunması kurumu idari para cezası verebileceği gibi adli merciler tarafından Türk Ceza Kanunu m.136 kapsamında işlem başlatabilir.

            Bu maddede ;

-Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin başkasına verilmesi,

-Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılması,

-Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi fiilleri hapis cezasını gerektirecek bir suç tipi olarak yer almaktadır. Burada ön görülen ceza 2-4 yıl arası hapis cezasıdır.

            Ayrıca TCK 137 de suçun nitelikli hallerinden olan  “belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan faydalanarak işlenmesi” durumunda ceza yarı oranında arttırılır. Bu doğrultuda eczanelerimizde oluşabilecek veri ihlalleri suçun nitelikli halini oluşturmaktadır.

            Veri sorumlusu olan meslektaşlarımızın ; 

-Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

-Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla  eczanelerinde gerek personel farkındalığı gerek eczane sistemiyle ilgili uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaları önem arz etmektedir.

 

                                                                                      9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası

                                                                                                    Yönetim Kurulu