DOĞAL AFETLER KONUSUNDA ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER HAKKINDA

 
 

38.A.00003633
10.12.2012

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi 08.05.1997 tarih 22983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği hükümleri gereği Birliğimiz afet ve benzeri hallerde de üyelerine yardımda bulunabilmektedir.

Mezkur Yönetmeliğin “Afet Yardımı” başlıklı 14 üncü maddesinde, üyenin ya da işyerinin maruz kaldığı deprem, sel, seylap, dahili ya da harici su basması, yangın, yer kayması ve bu gibi elde olmaksızın meydana gelen durumlarda yapılan yardımların afet yardımı olarak tanımlandığı anlaşılmaktadır.

Küresel ısınmayla birlikte iklimlerin değiştiği ve bunun sonucu olarak doğal afetlerde ciddi bir artış oranı görüldüğü tüm bilim dünyasının hemfikir olduğu bir gerçektir. Bu duruma paralel olarak doğal afet sonucu zarar gören eczacılarımızın sayısında da ciddi artışlar gözlemlenmektedir.

Bilindiği gibi yardımlaşma sandığı kaynakları, sadece yönetmeliğin 14 üncü maddesinde göre üyelerimizden tahsil edilen yıllık üye aidatlarından oluşmaktadır. Bu nedenle kaynağımız son derece kısıtlıdır ve mümkün olan en yüksek verimlilikle kullanılması gerekmektedir.

Yetersiz kaynakların mümkün olduğunca korunması ve doğru zamanda tahsisi hayati önemi haiz bir husustur. Yaşanması olası mağduriyetlerin en aza indirgenmesi amacıyla üyelerimize, ülkemizin deprem kuşağında yer aldığı, coğrafi yapısı ve konumu gereği büyük afetlerin yaşandığı, bu itibarla işyeri ve meskenleri için sigorta yaptırmalarının son derece önemli olduğu sıklıkla hatırlatılmalıdır. Bu konuda üyelerinize gerekli hatırlatmaların yapılması için gereğini bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.İsmail BAŞDİL
Sayman 

Doğal Afet Durumunda Eczacılarımızın Türk Eczacıları Birliğine Göndermesi Gereken Evraklar:

1- Eczacının sigorta poliçesi
2- Hasar tespit tutanağı
3- Vergi levhası
4- Eczanenin demirbaşların ve ilaçların afet’ den zarar gördüğü anı belirleyen fotoğraflar
5- Eczacının zararını belirleyen (Fatura, makbuz, İlaç fiyat listesi)
6- Sigortanın ödemiş olduğu dekont