24 Mart 2013 Tarihli SUT Değişikliği Odamız Çalışması

24 Mart 2013 Yeni SUT Değişikliği Önemli Konular:  

3.3.2-Şeker Ölçüm Çubukları;  

1-)Tip I diyabetli çocuk hastalar (18 yaş altı), gebeler, transplantasyon hastalarında sağlık raporunda tedavi protokolü olarak belirtilen adetler esas alınarak,
2-)Tip I diyabetli erişkin hastalar ve insülin kullanan tip II diyabetli tüm hastalarda ayda en fazla 150 adet,
3-)Medikal tedavi ile kontrol altında tutulan hiperinsülinemik hipoglisemisi olan çocuk hastalar için ayda en fazla 150 adet, erişkin hastalar için en fazla 50 adet,
4-)Oral antidiyabetik ilaç kullanan diyabetli hastalara 3 ayda en fazla 100 adet hesabıyla reçete edilmesi halinde bedeli kurumca karşılanır.
(Yürürlük tarihi 1 mayıs 2013)  

4.1.4.5-Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı;
     Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar  (raporlu olsa dahi) kullanım dozuna göre, bir ay geçmeyecek sürelerde en fazla 1 kutu ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için SUT’ta yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır.Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir.Ancak ilaçların topikal ve parenteral formları, serumlar, enteral ve parenteral  beslenme ürünleri,tıbbi amaçlı mamalar, diyaliz solüsyonları ve majistral ilaçlar için bu fıkra ilk seferde en fazla bir aylık doz olarak uygulanır.

(Yürürlük tarihi 24 mart 2013) 4.2.28.B-) Statin dışındaki lipit düşürücü ilaçlar (fenofibrat,gemfibrozil,kolestiramin)
Trigliserid  düzeyinin 200 mg/dL üstünde olan;diabetes mellitus,akut koroner sendrom,geçirilmiş MI,geçirilmiş inme ,koroner arter hastalığı,periferik arter hastalığı ,abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda,kardiyoloji,kalp ve damar cerrahisi,endokronoloji,iç hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir. (Bu madde daha önce 3 ay statin kullanımı istiyordu,bu ibare kaldırılmış.)
(yürürlük tarihi 1 mayıs 2013)